Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Budovanie partnerstva

Vznik, história a skúsenosti

Postupnosť krokov, vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva s dôrazom na preukázanie vyváženosti výberu územia a zostavenie verejno-súkromného partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho , sociálneho a ekonomického hľadiska.

Vznik a formovanie verejno-súkromného partnerstva súvisí s návratom k tradičným hodnotám vidieka a potrebou vidieckeho obyvateľa nežiť v izolácii. Samospráva v regióne Stredného Ponitria spolu s občanmi, miestnymi aktivistami, podnikateľmi i tretím sektorom realizovala viacero spoločných aktivít, ktoré prispeli k zlepšeniu životného prostredia a zlepšeniu kvality života v obciach so zachovaním jeho špecifík. Starostovia zaznamenali zvýšenú občiansku aktivitu a tak sa na zasadnutí Regionálneho ZMOS na území okresu Partizánske - február 2007 sa rozhodli spojiť potenciál schopností a individuálnych skúseností pre podporu a rozvoj vidieckeho života.
 
Nasledujúce obdobie, charakterizované záujmom o dokument PRV SR 2007-2013 a prístup LEADER, silnejúca aktivita Vidieckeho parlamentu Trenčianskeho samosprávneho kraja - Ing. D. Mitický, podnietili starostov 5 obcí (prípravný výbor) - Klátova Nová Ves, Kolačno, Brodzany, Hradište a Livinské Opatovce k založeniu občianskeho združenia. Dňa 29.10.2007 - registrácia O.Z. Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie (ďalej len „MAS SP“) na MV SR. Obdobie 10/2007 – 02/ 2008:vymedzenie súvislého vidieckeho územia tvoreného 21 obcami okresu Partizánske a získavanie vhodných partnerov zo súkromného a občianskeho sektora. Koordinátorom pre organizovanie stretnutí v obciach, riadenie pracovných stretnutí členov tvoriaceho sa verejno – súkromného partnerstva do 09/2008, ako aj budovanie dôvery viedol aktívny mladý muž - Ing. Branislav Horváth. Členovia súkromného a občianskeho sektora sa prihlasovali do O.Z. z vlastnej iniciatívy. Dokument ISRÚ v rámci I. výzvy bol vypracovaný a vtedajšími členmi MAS SP schválený dňa 4. 12. 2008, kedy už absentoval v O.Z. MAS SP manažér.
 
Etapa od júna 2009 predstavuje kvalitatívny posun vpred vo fungovaní O.Z. MAS SP, teda nesplnenie objektívnych výberových kritérií v I. Výzve priviedol jej členov k vykonaniu podstatných zmien v riadnom fungovaní a štruktúre MAS SP, doplnení Stanov a Organizačného poriadku, realizácii rozsiahlejšej informačnej kampane na území a predovšetkým voľbou nového manažéra zo zástupcov mladých do 30 rokov, ako aj 20% zastúpením mladých ( do 30 r.) v Predsedníctve MAS SP – rozhodovací orgán. 
Územie geograficky pokrýva 91% okresu Partizánske, ktoré je vnútorne dobre prepojené cestnými komunikáciami. Partnerstvo je sektorovo vyvážené: pomerom 45,65% verejný sektor- prezentovaný starostami, a 54,35% súkromným sektorom vrátane občianskeho. Z ekonomického hľadiska je partnerstvo zastúpené podielom 49,6% dobre prosperujúcich obcí vo verejnom sektore, 56% podnikateľmi v oblasti výroby (vrátane poľnohospodárskej), služieb a obchodu, a 44% zástupcami občianskych združení a záujmových skupín vrátane aktívnych občanov, takže ho možno považovať za sociálne a ekonomicky vyvážené. Zastúpenie žien v partnerstve za súkromný a občiansky sektor spolu tvorí 13% a mladých do 30r. tvorí 4,3%. 


 

Čo je miestna akčná skupina - MAS?

Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni. MAS predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniká ako inštitucionalizované partnerstvo verejného a súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového, ktoré pôsobia na určitom území. 
Z hľadiska právnej subjektivity musí mať MAS právnu formu občianskeho združenia v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Jej organizačná štruktúra musí byť vytvorená tak, aby jednotlivé orgány plnili funkciu koordinačnú, iniciačnú, výkonnú a kontrolnú. MAS musí vytvoriť orgány združenia a ustanoviť právomoci:
1) v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
2) v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 a vykonávacieho nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 na úrovni prístupu Leader.
Podmienkou je, aby na úrovni rozhodovania tvorili minimálne 50 % partnerstva zástupcovia súkromného sektora vrátane občianskeho a neziskového a zástupcovia verejného sektora maximálne 50 %. 
Úloha MAS spočíva najmä v príprave a vypracovaní Integrovanej stratégie rozvoja územia, zabezpečení jej vykonávania pre dané územie, a to prostredníctvom výberu projektov, ktoré sa majú financovať v rámci stratégie. Jej nemenej dôležitou úlohou je tiež iniciovať záujem miestneho obyvateľstva o rozvoj danej oblasti a združovať zástupcov z viacerých sektorov na vykonávanie stratégie. MAS sú vlastne akýmsi mostíkom, ktorý spája a zabezpečuje komunikáciu a dialóg medzi všetkými aktérmi na danom území s cieľom riešenia ich problémov. Samozrejme, MAS musí vykonávať aj ďalšie úlohy, ako napr. aktualizácia a prehodnocovanie stratégie, vypracovanie kritérií pre výber projektov, hodnotenie a výber predkladaných projektov, riadenie činnosti MAS, organizovanie stretnutí s aktérmi daného územia a finančné riadenie. 


 

Čo je LEADER?

Akronym LEADER vznikol z francúzskeho Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale, čo voľne preložené znamená „spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“. Podstatou prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce na báze partnerstva prekonávali problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad dlhodobým potenciálom svojich oblastí a implementovali spoločne vytvorené, integrované, vysoko kvalitné a originálne stratégie trvalo udržateľného rozvoja svojho územia. Leader podnecuje hľadanie nových spôsobov konkurencieschopnosti a prispieva k pozdvihovaniu kvality života na vidieku.
Prístup Leader sa uplatňuje ako Spoločná iniciatíva EÚ od roku 1991. Od svojho spustenia predstavoval nástroj, prostredníctvom ktorého sa začali na vidieku aktivizovať miestni aktéri. Iniciatíva Spoločenstva Leader predstavovala nové prístupy k rozvoju vidieckych oblastí a aktívne vtiahla miestne komunity do procesu rozhodovania o svojej budúcnosti. Leader prešiel niekoľkými vývojovými fázami:
• Leader I. (1991 - 1993) vytýčil začiatok nového prístupu k rozvoju vidieka. 
• Leader II. (1994 - 1999) umožnil širšie zavedenie prístupu z iniciatívy Leader I. 
• Leader + (2000-2006) podporoval testovanie nových prístupov k integrovanému a trvalo udržateľnému rozvoju a posilnil politiku rozvoja vidieka v spoločenstve. 
• V programovom období 2007 – 2013 sa Leader stáva samostatnou osou politiky rozvoja vidieka. 
Na Slovensko prichádza až v tomto programovom období v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV) ako jeho prioritná os 4, prostredníctvom ktorej majú záujemcovia možnosť žiadať o NFP na realizáciu aktivít s prístupom LEADER.
Hlavným cieľom Osi 4 Leader je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým realizáciou stratégie podporovaného územia prostredníctvom projektov jednotlivých žiadateľov pri uplatnení metódy a princípov Leader. 
Prístup zdola nahor je jednou z efektívnych možností zapojenia miestnych obyvateľov na vidieku do rozhodovacieho procesu, t.j. ich aktívna účasť pri riešení ekonomických, sociálnych a ekologických problémov vidieka, resp. ich územia. Na to je však potrebné poznať možnosti daného územia, zaktivizovať miestne obyvateľstvo a zabezpečiť jeho participáciu na procesoch rozhodovania.


 

Čo je CLLD?

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Zjednodušene — predstavitelia dotknutého mikroregiónu si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (ISMR), resp. stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom ISMR je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

V programovom období 2014 - 2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu (EPFRV) pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014 - 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).


 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


1286321

Úvodná stránka