Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Stredné Ponitrie - MAS - LEADER

Zasadnutie 3.12.2009

Zasadnutie MAS Stredné Ponitrie 3. decembra 2009

MAS Stredné Ponitrie sa zišla na svojom zasadnutí 3. 12. 20090 v Kultúrnom dome Klátovej Novej Vsi. Rokovanie otvorila Ing. Iveta Randziaková, predsedníčka občianskeho združenia MAS Stredné Ponitrie, privítala prítomných a vyjadrila vďaku, že prítomní čakali na príchod zúčastnených na osobnej konzultácii v Nitre – ktorá sa časovo posunula kvôli nepriaznivému počasiu. Obe aktivity boli plánované na jeden deň z dôvodu využitia jedného pracovného dňa aj pre spracovateľa, manažéra i ostatných členov MAS Stredné Ponitrie.
Ing. Kamila Bažíková, ktorá sa zúčastnila na školení potenciálnych MAS v Novom Smokovci ako spracovateľ ISRÚ podala súhrnnú informáciu prítomným členom o formálnych chybách, ktoré sa vyskytovali pri predkladaní projektu v I. Výzve všeobecne a apelovala na úsilie všetkých, aby sme zamedzili výskyt identifikovaných chýb. Oboznámila prítomných o podstatných negatívach činnosti niektorých MAS na Slovensku – obsahovo nepreukázateĺné zápisnice vzhľadom na tvorbu stratégie, budovania partnerstva a oboch analýz, nedostatky v prezenčnýchn listinách, dôležitosti vykonania preukázateľného dotazníkového prieskumu, ako aj spôsobe prideľovania bodov a ich počtu, ktorý bol zverejnený na školení. Apelovala na prítomných, aby svojou účasťou na stretnutiach, spoluprácou pri poskytovaní údajov potrebných na dopracovanie a aktualizáciu prispeli k vytvoreniu kvalitne zhotovenej a jasne formulovanej stratégii, ktorá bude čo najpresnejšie mapovať územie MAS Stredné Ponitrie a vyšpecifikuje čo najkonkrétnejšie opatrenia a činnosti pre budúci rozvoj. Zaoberala sa aj prezentovaním Kritérií pre hodnotenie Integrovanej stratégie rozvoja územia (objektívne výberové kritériá) a spolu s prítomnými aj ich vyhodnotením v aplikácii na MAS Stredné Ponitrie. Znovu oboznámila prítomných so znením jednotlivých objektívnych výberových kritérií a upozornila ich, že MAS Stredné Ponitrie musí byť dôsledná v splenení hodnotiacich kritérií 1.5 ( právna subjektivita MAS) a predovšetkým 1.6 ( všetky doklady o formovaní územia MAS). Podrobnejšie sa s prítomnými členmi zaoberala splnením hodnotiaceho kritéria 1.4 stratégia s jasne formulovanými prioritami, opatreniami a aktivitami a hodnotiacim kritériom 2.0 Inovačné prístupy – tu boli objasnené aj pojmy inovácie, inovačné prístupy, oblasti inovácii všeobecne, dôležitosť inovácii pri riešení problémov vo vidieckom prostredí. Uviedla prítomným príklady už fungujúcich LEADERrovských skupín v Rakúsku a Nemecku. Uviedla aj návrh inovačných oblastí vidieckeho života, na ktorý by sa mala - z pohľadu spracovateľa – MAS Stredné Ponitrie zamerať. Prítomní členovia boli vyzvaní, aby priniesli na ďalšie stretnutie návrhy oblastí, ktorých sa budú dotýkať inovačné aktivity pre územie MAS Stredné Ponitrie,vzhľadom k nedostatočnému spracovaniu v prvej výzve.
Predsedníčka MAS Stredné Ponitrie vzápätí oboznámila prítomných členov výsledkami osobnej konzultácie v Nitre, s dôrazom na zvýšenie aktivity v dodržaní ostatných objektívnych výberových hodnotiacich kritérií a konktrétne pomenovala prekontrolovanie splnenia kritéria 1.8, 1.7 a 1.5 = riadne fungovanie O.Z. MAS Stredné Ponitrie.
V rámci uplatňovania metódy postupných krokov pri aktualizácii stratégie, ktorá bola stanovená na stretnutí 70.10.2009 sa aktualizovala kapitola 1. Budovanie verejno-súkromného partnerstva – a to konkrétne bola preformulovaná pôvodná postupnosť tvorby partnerstva a vzhľadom k tomu, že partnerstvo sa budovalo aj v roku 2009, boli doplnené aj tieto náležitosti.
V rámci etapy dopracovania aktualizácie dokumentu ISRÚ bol znovu vykonaný počas mesiaca november dotazníkový prieskum u občanov územia MAS Stredné Ponitrie. Občania boli vyzvaní, ( putovný informačný panel v počas prebiehajúcich podujatí obcí a vývesné tabule v obciach – text priložený) aby vyjadrili svoje názory a postoje k vybavenosti obce, života v jednotlivých obciach, čo sa im v obci páči a čo nie, čo im v obciach chýba, taktiež sa zisťoval aj vzťahn občanov k životnému prostrediu vo svojej obci a aktraktivita územia, existujúca úroveň cestovného ruchu a úroveň informovanosti a možnosti vzdelávania v regióne. Výsledky dotazníka boli prezentované prítomným ( viď príloha), ktoré boli následne spracované do SWOT analýzy a stali sa aj jedným z podkladov pre stanovenie kľúčových problémov územia. Prítomní boli informovaní o tom, že údaje budú podkladom pre vypracovanie kapitoly 3. Analýzy ISRÚ, ktorá bude ešte raz prezentovaná na nasledujúcom stretnutí , kde bude ešte možnosť pripomienkovania.
V diskusii sa prítomní vyjadrili k problému, ktorý a na území pretrváva, a to, že nie všetky obce územia vykonali dotazníkový prieskum a diskutovalo sa aj o ťažkostiach spojených s vypĺňaním dotazníkov, ako aj časovou náročnosťou venovanou na vypĺňanie dotazníkov s niektorými občanmi priamo na obecných úradoch, kam niektorí občania prišli.
Zasadnutie ukončila Ing. Iveta Randziaková, ktorá poďakovala prítomným za účasť a aktívny prístup tým členom, ktorý sa riadne venovali zabezpečeniu realizácie dotazníkového prieskumu na území svojich obcí, pochválené boli obce, ktoré promptne vyvesili informačné letáky buď v budove obecného úradu, alebo vonku na území obce napr. Chynorany, Žaboreky nad Nitrou, Klátova Nová Ves, Brodzany, Veľké Uherce.
 


 
Dávnu históriu nášho územia symbolizuje na portáli našej web stránky:

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


1408017

Úvodná stránka